giá chỉ 2, giá chỉ 4, cọc chỉ

Giá chỉ 2, giá chỉ 4 dùng cho máy may công nghiệp 1 kim cơ điện tử, máy 1 kim điện tử liền trục, máy 2 kim, máy vắt sổ, máy trần đè kansai