chân mặt bàn máy may công nghiệp

Chân mặt bàn máy may được sản xuất trực tiếp bởi Công ty CFAS tại Việt Nam